กลุ่มบริหารชุมชนสัมพันธ์

  งานดุริยางค์ศิลป์  
       
  บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ  
    1) วางแผนการดำเนินงานโยธวาทิตโรงเรียนขุขันธ์ กำหนดบุคลากรรับผิดชอบในแต่ละงาน  
    2) คัดเลือกนักเรียนวงโยธวาทิตและจัดหาสวัสดิการให้นักเรียน เช่น ทุนการศึกษา  
    3) ควบคุมวงโยธวาทิตบรรเลงเพลงชาติบริเวณเสาธง  
    4) ควบคุมวงโยธวาทิตในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ และให้บริการทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน  
    5) เก็บ บำรุง ดูแลและรักษาเครื่องดนตรีทุกชนิดให้อยู่ในสภาพดีและพร้อมใช้งานได้  
    6) จัดทำบัญชีรับ - จ่าย ให้เป็นปัจจุบันและรายงานให้รองผู้อำนวยการกลุ่มชุมชนสัมพันธ์ทราบ  
    7) ขออนุญาตผู้ปกครองและโรงเรียนทุกครั้งเมื่อนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม  
    8) จัดทำบัญชีรายชื่อนักเรียนวงโยธวาทิต โดยแยกเป็นระดับชั้นให้เป็นปัจจุบันพร้อมประวัติ  ข้อมูลการเรียน  ความประพฤติ  สภาพครอบครัวและความต้องการความ    ช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ เพื่อเป็นข้อมูลในการขอความช่วยเหลือจากโรงเรียน  
    9) นิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานและจัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง  
    10) จัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินงานเป็นรูปเล่มและนำเสนอฝ่ายบริหารตามลำดับเพื่อรับทราบข้อมูลทุกสิ้นปีการศึกษา  
    11) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย