กลุ่มบริหารชุมชนสัมพันธ์

  งาธนาคารโรงเรียน  
       
  บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ  
    1) ส่งเสริมให้เห็นคุณค่าของการประหยัด การออมและเห็นความสำคัญของระบบบริการของธนาคาร - การเงิน  
    2) ประสานงานกับธนาคารออมสินสาขาขุขันธ์  
    3) ให้บริการรับฝาก - ถอนเงินให้กับนักเรียน ครูและบุคลากรโรงเรียนขุขันธ์  
    4) จัดทำบัญชีเงินฝากเป็นรายบุคคล  
    5) แจ้งอัตราดอกเบี้ยเงินฝากให้สมาชิกทราบเป็นระยะ  
    6) จัดทำโครงการเพื่อส่งเสริมให้นักเรียน ครูและบุคลากรโรงเรียนขุขันธ์มาเปิดบัญชีและเพิ่มเงินฝาก จัดหาของขวัญเพื่อมอบให้สมาชิกเป็นรายเดือน/ปี เพื่อเป็นกำลังใจ  
    7) นิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานและจัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง  
    8) สรุปรายงานผลการดำเนินงานเสนอหัวหน้ากลุ่มงาน รองผู้อำนวยการกลุ่มชุมชนสัมพันธ์ และผู้บริหารสถานศึกษารับทราบข้อมูลเป็นระยะ  
    9) จัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินงานเป็นรูปเล่มและนำเสนอฝ่ายบริหารตามลำดับเพื่อรับทราบข้อมูลทุกสิ้นปีการศึกษา  
    10) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย