กลุ่มบริหารชุมชนสัมพันธ์

  งานโทรทัศน์โรงเรียน (KKTV : สถานีโทรทัศน์โรงเรียนขุขันธ์)  
       
  บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ  
    1) ผลิตวีดีทัศน์แนะนำโรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน  ทันสมัย  และเผยแพร่สู่สังคม  
    2) จัดหาหรือผลิตรายการโทรทัศน์ที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  เพื่อเป็นอีกทางในการขัดเกลาให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
    3) สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบรายการโทรทัศน์และเป็นหนึ่งในแหล่งเรียนรู้ที่นักเรียนจะศึกษาหาความรู้  
    4) ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียนสู่ชุมชน  จากชุมชนสู่โรงเรียนหรือประชาสัมพันธ์ถึงองค์กรหรือหน่วยงานอื่น ๆ ในรูปแบบรายการโทรทัศน์และอื่น ๆ  
    5) สนับสนุนเวทีให้นักเรียนได้แสดงความสามารถในด้านต่าง ๆ ฝึกกระบวนการทำงานความรับผิดชอบและสร้างทักษะความรู้จากประสบการณ์ตรง  
    6) ดูแลความสะอาด  ความเรียบร้อยและจัดตกแต่งสถานที่เพื่อสถานที่เพื่อต้อนรับแขกที่มาเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน  
    7) นิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานและจัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง  
    8) สรุปรายงานผลการดำเนินงานเสนอหัวหน้ากลุ่มงาน รองผู้อำนวยการกลุ่มชุมชนสัมพันธ์ และผู้บริหารสถานศึกษารับทราบข้อมูลเป็นระยะ  
    9) จัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินงานเป็นรูปเล่มและนำเสนอฝ่ายบริหารตามลำดับเพื่อรับทราบข้อมูลทุกสิ้นปีการศึกษา  
    10) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย