กลุ่มบริหารชุมชนสัมพันธ์

  งานประชาสัมพันธ์  
       
  บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ  
    1) วางแผนการดำเนินงานประชาสัมพันธ์  
    2) กำหนดบุคลากรรับผิดชอบในแต่ละงาน  จัดระบบเอกสารเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์ให้เป็นระเบียบ จัดการบริการสื่อสารประชาสัมพันธ์ภายในโรงเรียนให้เป็นระบบ  
    3) จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์  
    4) รับแจ้งข่าวสารประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร และผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ  
    5) จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียนผ่านสื่อที่หลากหลาย เช่น วิทยุ โทรทัศน์ Website เป็นต้น และจัดทำหนังสือ วารสาร เอกสารประชาสัมพันธ์ ข่าวสารอื่น ๆ เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร ชื่อเสียง เกียรติคุณของโรงเรียนและสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชนในรูปแบบที่หลากหลายและเหมาะสม  
    6) นิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานและจัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง  
    7) สรุปรายงานผลการดำเนินงานเสนอหัวหน้ากลุ่มงาน รองผู้อำนวยการกลุ่มชุมชนสัมพันธ์ และผู้บริหารสถานศึกษารับทราบข้อมูลเป็นระยะ  
    8) จัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินงานเป็นรูปเล่มและนำเสนอฝ่ายบริหารตามลำดับเพื่อรับทราบข้อมูลทุกสิ้นปีการศึกษา  
    9) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย