กลุ่มบริหารชุมชนสัมพันธ์

  งานชุมชนสัมพันธ์  
       
  บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ  
    1) วางแผนการดำเนินงานชุมชนสัมพันธ์  
    2) กำหนดบุคลากรรับผิดชอบในแต่ละงาน  
    3) จัดกิจกรรมร่วมกับวัด ชุมชน และหน่วยงานราชการที่ใกล้เคียง  
    4) มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน และร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาและวันสำคัญอื่น ๆ  
    5) สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนและองค์กรต่าง ๆ  
    6) ประสานกับชุมชนในการให้การสนับสนุนโรงเรียนด้านต่าง ๆ  
    7) นิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานและจัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง  
    8) สรุปรายงานผลการดำเนินงานเสนอหัวหน้ากลุ่มงาน รองผู้อำนวยการกลุ่มชุมชนสัมพันธ์ และผู้บริหารสถานศึกษารับทราบข้อมูลเป็นระยะ  
    9) จัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินงานเป็นรูปเล่มและนำเสนอฝ่ายบริหารตามลำดับเพื่อรับทราบข้อมูลทุกสิ้นปีการศึกษา  
    10) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย