กลุ่มบริหารชุมชนสัมพันธ์

  งานประสานงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
       
  บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ  
    1) รวบรวม ประมวลกฎหมาย ระเบียบ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
    2) จัดทำและส่งหนังสือเชิญคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานประชุม  
    3) บันทึกประชุมให้เลขานุการกลุ่มงานบริหารชุมชนสัมพันธ์เป็นผู้ตรวจทานและนำเสนอเลขานุการ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
    4) จัดทำรายงานและดำเนินงานตามมติของที่ประชุม  
    5) สนับสนุนอุปกรณ์  สิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
    6) จัดเตรียมเอกสารและอื่น ๆ เพื่อสรรหาบุคคลมาดำรงตำแหน่งกรรมการสถานศึกษาในกรณีที่มีกรรมการสถานศึกษาครบวาระหรือพ้นวาระ  
    7) ประสานงานกับคณะกรรมการสถานศึกษา  
    8) นิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานและจัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง  
    9) สรุปรายงานผลการดำเนินงานเสนอหัวหน้ากลุ่มงาน รองผู้อำนวยการกลุ่มชุมชนสัมพันธ์ และผู้บริหารสถานศึกษารับทราบข้อมูลเป็นระยะ  
    10) จัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินงานเป็นรูปเล่มและนำเสนอฝ่ายบริหารตามลำดับเพื่อรับทราบข้อมูลทุกสิ้นปีการศึกษา  
    11) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย