กลุ่มบริหารชุมชนสัมพันธ์

  งานประสานงานสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนขุขันธ์  
       
  บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ  
    1) จัดเก็บข้อมูลการจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนขุขันธ์  
    2) จัดเก็บระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ และวัตถุประสงค์ของสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนขุขันธ์  
    3) ส่งเสริมให้ผู้ปกครองและครูร่วมมือกันเพื่อการศึกษาและสวัสดิการของนักเรียน  
    4) ส่งเสริมการประสานงานระหว่างประชาชนทั่วไปกับโรงเรียนเกี่ยวกับกิจการโรงเรียน  
    5) ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิด และประสบการณ์เพื่อแก้ปัญหาของนักเรียน  
    6) จัดทำและส่งหนังสือเชิญคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนขุขันธ์ประชุมและบันทึกการประชุม  
    7) จัดทำรายงานและดำเนินงานตามมติที่ประชุม  
    8) ประสานงานกับคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนขุขันธ์  
    9) นิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานและจัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง  
    10) สรุปรายงานผลการดำเนินงานเสนอหัวหน้ากลุ่มงาน รองผู้อำนวยการกลุ่มชุมชนสัมพันธ์ และผู้บริหารสถานศึกษารับทราบข้อมูลเป็นระยะ  
    11) จัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินงานเป็นรูปเล่มและนำเสนอฝ่ายบริหารตามลำดับเพื่อรับทราบข้อมูลทุกสิ้นปีการศึกษา  
    12) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย