กลุ่มบริหารชุมชนสัมพันธ์

  งานประสานงานสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนขุขันธ์  
       
  บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ  
    1) สำรวจ  รวบรวมข้อมูลศิษย์เก่าทุกรุ่นเพื่อทำการพัฒนา และปรับปรุงรายละเอียดข้อมูลต่าง ๆ ให้มีความทันสมัยและเป็นปัจจุบัน  
    2) บันทึกข้อมูลศิษย์เก่าเพื่อจัดเก็บเข้าแฟ้มเอกสารและแฟ้มอิเล็กทรอนิกส์  
    3) สรุปรายชื่อศิษย์เก่าที่จบการศึกษาจากโรงเรียนขุขันธ์ให้เป็นประจำทุก ๆ ปี  
    4) ประสานความช่วยเหลือในการพัฒนาด้านต่าง ๆ ของสมาคมศิษย์เก่ากับโรงเรียน  
    5) ติดต่อสื่อสารในฐานะเป็นผู้ประสานงานระหว่างสมาคมศิษย์เก่ากับโรงเรียน เช่น การประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในนามสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียน  เป็นต้น  
    6) สนันสนุนการจัดทำแผนการดำเนินงานให้มีความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง  ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่โรงเรียนและสมาคมศิษย์เก่า เช่น การส่งบัตรแสดงความยินดี การส่งบัตรอวยพรในเทศกาลต่าง ๆ  ให้แก่ศิษย์เก่าและผู้ที่ประสบผลสำเร็จในด้านต่าง ๆ เป็นต้น  
    7) สนับสนุนการจัดงานเลี้ยงรับรองและแสดงความยินดีให้แก่ศิษย์เก่าผู้ที่ได้รับการเชิดชูเกียรติจากหน่วยงานอื่น ๆ  
    8) สำรวจและรวบรวมข้อมูลทางประวัติศาสตร์ของสมาคมศิษย์เก่า  เช่น นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนขุขันธ์ และคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  
    9) จัดทำโครงการและกิจกรรม  การดำเนินงานต่าง ๆ ของสมาคมศิษย์เก่าร่วมกับโรงเรียนขุขันธ์ เช่น การจัดแข่งขันกีฬา เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้ศิษย์เก่าทุกคนได้มีส่วนร่วมโดยเฉพาะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและครัทธาว่าศิษย์เก่าทุกคนเป็นคนสำคัญที่จะช่วยในการพัฒนาโรงเรียนในอนาคต  
    10) จัดทำหนังสือเชิญคณะกรรมการประชุม  บันทึกการประชุมและรายงานการประชุมให้คณะกรรมการรับทราบ  
    11) ติดต่อประสานงานในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริหารชุมชนสัมพันธ์และสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนขุขันธ์  
    12) นิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานและจัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง  
    13) สรุปรายงานผลการดำเนินงานเสนอหัวหน้ากลุ่มงาน รองผู้อำนวยการกลุ่มชุมชนสัมพันธ์ และผู้บริหารสถานศึกษารับทราบข้อมูลเป็นระยะ  
    14) จัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินงานเป็นรูปเล่มและนำเสนอฝ่ายบริหารตามลำดับเพื่อรับทราบข้อมูลทุกสิ้นปีการศึกษา  
    15) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย