กลุ่มบริหารชุมชนสัมพันธ์

  งานสำนักงาน  
       
  บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ  
    1) วางแผนการดำเนินงานของสำนักงานกลุ่มบริหารชุมชนสัมพันธ์  
    2) กำหนดบุคลากรรับผิดชอบงานในสำนักงานกลุ่มบริหารชุมชนสัมพันธ์  
    3) จัดหารเอกสารและพัสดุครุภัณฑ์ที่จำเป็นสำหรับใช้ในสำนักงานกลุ่มบริหารชุมชนสัมพันธ์  
    4) จัดทำทะเบียนคุมให้เป็นปัจจุบัน  
    5) ควบคุม  บำรุงรักษา  จัดจำหน่ายพัสดุในสำนักงานให้เป็นไปตามระเบียบราชการ  
    6) ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ และทำหน้าที่เลขานุการให้รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารชุมชนสัมพันธ์  
    7) ดูแลสำนักงานและเป็นศูนย์กลางในการรับคำร้องของบุคลากรในกลุ่มบริหารชุมชนสัมพันธ์  
    8) รวบรวมผลงานของกลุ่มงานบริหารชุมชนสัมพันธ์เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่  
    9) รวบรวมระเบียบการปฏิบัติงานแต่ละงานของกลุ่มบริหารชุมชนสัมพันธ์และจัดทำเป็นรูปเล่ม  
    10) จัดทำทำเนียบบุคลากรกลุ่มบริหารกลุ่มบริหารชุมชนสัมพันธ์ทุกงาน  
    11) นิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานและจัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง  
    12) สรุปรายงานผลการดำเนินงานเสนอหัวหน้ากลุ่มงาน รองผู้อำนวยการกลุ่มชุมชนสัมพันธ์และผู้บริหารสถานศึกษารับทราบข้อมูลเป็นระยะ  
    13) จัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินงานเป็นรูปเล่มและนำเสนอฝ่ายบริหารตามลำดับ  เพื่อรับทราบข้อมูลทุกสิ้นปีการศึกษา  
    14) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย