กลุ่มบริหารชุมชนสัมพันธ์

  รองผู้อำนวยการ  กลุ่มบริหารชุมชนสัมพันธ์  
    นางสาวสายสมร  ภิญโญภานุวัฒน์  
  บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ  
    1) จัดบุคคลรับผิดชอบงานในกลุ่มงาน  
    2) กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและมอบหมายงาน  
    3) จัดงบประมาณของกลุ่มบริหารชุมชนสัมพันธ์  
    4) วางแผน  จัดทำแผนปฏิบัติการ  พรรณนางานและปฏิทินปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารชุมชนสัมพันธ์  
    5) ควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติการ  
    6) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามโครงการให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
    7) จัดอบรม  ประชุม  สัมมนา  และนิเทศบุคลากรในกลุ่มงานบริหารชุมชนสัมพันธ์  
    8) จัดสวัสดิการเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจบุคลากรในกลุ่มงานบริหารชุมชนสัมพันธ์  
    9) วินิจฉัยสั่งการในเรื่องที่ต้องปฏิบัติตามหนังสือราชการ  ข้อตกลง  หรือมติที่ประชุมหรืองานนโยบายที่ได้รับ  
    10) ประสานงานกับกลุ่มบริหารงานอื่น ๆ  กลุ่มสาระการเรียนรู้  บุคลากรภายในโรงเรียนและหน่วยงานอื่น ๆ ภายนอกโรงเรียน  
    11) ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มงาน  
    12) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ  ตามที่ได้รับมอบหมายจากโรงเรียน  
         
  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ  กลุ่มบริหารชุมชนสัมพันธ์  
    นายเฉลิมวุฒิ  หอมจิต  
  บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ  
    1) เป็นที่ปรึกษารองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารชุมชนสัมพันธ์ในการบริหารงาน  
    2) ดูแลรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย  และพัฒนาสำนักงานกลุ่มงานบริหารชุมชนสัมพันธ์  
    3) จัดทำและรวบรวมสถิติข้อมูลระเบียบแนวปฏิบัติ  แผนการปฏิบัติงานกลุ่มงานบริหารชุมชนสัมพันธ์  
    4) ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อราชการ  
    5) ปฏิบัติหน้าที่ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารชุมชนสัมพันธ์  
    6) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากโรงเรียน