กลุ่มงานดุริยางค์ศิลป์
กลุ่มบริหารชุมชนสัมพันธ์
                                   
              นายมนต์ชัย  ใสกระจ่าง              
              หัวหน้างาน              
                               
    างยุพยงค์  บำรุง   ายไกรลาศ  ผุดผา   นายปฏิญญา  สุขเฉย    
    รองหัวหน้างาน   ผู้ช่วย   ผู้ช่วย    
                                   
        .ส.นภาลัย  บุดดาห์        
        เลขานุการ