กลุ่มงานธนาคารโรงเรียน
กลุ่มบริหารชุมชนสัมพันธ์
                                   
              นางศิรินุช โพธิ์ศรี              
              หัวหน้างาน              
                             
    น.ส.ถนอมนวล
ชูเชื้อ
  .ส.วราภรณ์ 
ศิลาโชติ
  น.ส.เพ็ญจันทร์
เปนะนาม
  น.ส.จรวยพร 
ทองอินทร์
   
    ผู้ช่วย   ผู้ช่วย   ผู้ช่วย   ผู้ช่วย    
                                   
      .ส.นุชนาถ  หอมหุน      
        เลขานุการ