กลุ่มงานโทรทัศน์โรงเรียน KKTV
กลุ่มบริหารชุมชนสัมพันธ์
                                   
              นายเฉลิมวุฒิ  หอมจิต              
              หัวหน้างาน              
                             
    นางพัชรี หอมจิต   นายทวีศิลป์ อสิพงษ์   นายมงคล พันธ์แก่น   นายไกรลาศ ผุดผา    
    รองหัวหน้างาน   ผู้ช่วย   ผู้ช่วย   ผู้ช่วย    
                             
    นายอาณากร บุญศิลป์   นายมนต์ชัย ใสกระจ่าง   น.ส.ถนอมนวล ชูเชื้อ   นายจำนงค์ ทองลอย    
    ผู้ช่วย   ผู้ช่วย   ผู้ช่วย   ผู้ช่วย    
                                   
        นางมนต์ทิพย์  คันศร        
        เลขานุการ