กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
กลุ่มบริหารชุมชนสัมพันธ์
                                   
              นายมงคล  พันธ์แก่น              
              หัวหน้างาน              
                             
    นายเรวัตร อสิพงษ์   นางวราภรณ์  โสมาสุข   นายทวีศิลป์ อสิพงษ์   นายสากล ประทุม    
    ผู้ช่วย   ผู้ช่วย   ผู้ช่วย   ผู้ช่วย    
                           
นางอัญชลี
รอบคอบ
  นายเฉลิมพงษ์
จันทรเสน
  นางพิมพ์ณรดา
มนทอง
  นางสาวพัชรวลัย บรรเทา   นายจำนงค์ 
ทองลอย
ผู้ช่วย   ผู้ช่วย   ผู้ช่วย   ผู้ช่วย   ผู้ช่วย
                                 
            นางยิหวา ผุดผา   น.ส.จรวยพร
ทองอินทร์
           
            เลขานุการ   ผู้ช่วยเลขานุการ