กลุ่มงานชุมชนสัมพันธ์
กลุ่มบริหารชุมชนสัมพันธ์
                                   
              นางจันทนา  รัตนพันธ์              
              หัวหน้างาน              
                             
    นางยุเบ็ญ  รัตนพันธ์   นางมนต์ทิพย์ คันศร   นางปทุมพร พลศักดิ์   น.ส.นุชนาถ หอมหุน    
    ผู้ช่วย   ผู้ช่วย   ผู้ช่วย   ผู้ช่วย    
                           
นางมัณฑนา 
สาระไทย
  นางพิมพ์ณรดา
มนทอง
  นางอัจฉราวรรณ
บุญเหมาะ
  นายปฏิญญา สุขเฉย   น.ส.นภาลัย บุดดาห์
ผู้ช่วย   ผู้ช่วย   ผู้ช่วย   ผู้ช่วย   ผู้ช่วย
                                 
            นางศิรินุช โพธิ์ศรี   นางปราณีต ใจพร            
            เลขานุการ   ผู้ช่วยเลขานุการ