กลุ่มงานประสานงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
กลุ่มบริหารชุมชนสัมพันธ์
                                   
              น.ส.สายสมร  ภิญโญภานุวัฒน์              
              หัวหน้างาน              
                                   
              างกัญญารัตน์  เพ็งแจ่ม              
                ู้ช่วย