กลุ่มงานประสานงานสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนขุขันธ์
กลุ่มบริหารชุมชนสัมพันธ์
                                   
              นางสุกัญญา อุทธิเสน              
              หัวหน้างาน              
                                 
        .ส.รัตนาภรณ์ สมควร   .ส.วราภรณ์ ศิลาโชติ        
        ู้ช่วย   ู้ช่วย