กลุ่มงานประสานงานสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนขุขันธ์
กลุ่มบริหารชุมชนสัมพันธ์
                                   
              นางนิตยา  โภคาพันธ์              
              หัวหน้างาน              
                             
    นางปนันตญา ระหาร   ายไพทูล ชมมือง   .ส.วรรณิภา อุตมะ   น.ส.ละออทิพย์ คำไสย์    
    ู้ช่วย   ู้ช่วย   เลขานุการ   ผุ้ช่วยเลขานุการ