กลุ่มงานสำนักงาน
กลุ่มบริหารชุมชนสัมพันธ์
                                   
              น.ส.จันทร์จิรา ฉัตรวิไล              
              หัวหน้างาน              
                                 
            นางปนันตญา ระหาร   น.ส.วราภรณ์ ศิลาโชติ            
            ู้ช่วย   ู้ช่วย