ทำเนียบหัวหน้างาน  กลุ่มบริหารชุมชนสัมพันธ์
                                   
              นายสำนวน  เพ็งชัย              
              ผู้อำนวยการโรงเรียนขุขันธ์              
                                   
              นางสาวสายสมร ภิญโญภานุวัฒน์              
             

รักษาการรองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารชุมชนสัมพันธ์

             
                                   
              นายเฉลิมวุฒิ หอมจิต              
             

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารชุมชนสัมพันธ์

             
                   
  น.ส.จันทร์จิรา
ฉัตรวิไล
  นางนิตยา
โภคาพันธ์
  นางสุกัญญา
อุทธิเสน
  น.ส.สายสมร
ภิญโญภานุวัฒน์
  นางจันทนา
รัตนพันธ์
  นายมงคล
พันธ์แก่น
  นายเฉลิมวุฒิ
หอมจิต
  นางศิรินุช
โพธิ์ศรี
  นายมนต์ชัย
ใสกระจ่าง
 
  หัวหน้างาน
สำนักงาน
  หัวหน้างาน
สมาคมศิษย์เก่า
โรงเรียนขุขันธ์
  หัวหน้างาน
สมาคมผู้ปกครองและครูฯ
  หัวหน้างาน
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
  หัวหน้างาน
งานชุมชนสัมพันธ์
  หัวหน้างาน
งานประชาสัมพันธ์
  หัวหน้างาน
งานโทรทัศน์
โรงเรียน
KKTV
  หัวหน้างาน
งานธนาคาร
โรงเรียน
KK Bank
  หัวหน้างาน
งานดุริยางค์ศิลป์