หัวหน้างานและฝ่ายบริหาร

บทบาทหน้าที่
งานสำนักงาน
  บทบาทหน้าที่
งานสมาคมศิษย์เก่า
  บทบาทหน้าที่
งานสมาคมผู้ปกครองและครู
  บทบาทหน้าที่
งานคณะกรรมการสถานศึกษา
  บทบาทหน้าที่
งานชุมชนสัมพันธ์
  บทบาทหน้าที่
งานประชาสัมพันธ์
  บทบาทหน้าที่
งานโทรทัศน์โรงเรียน (KKTV)
  บทบาทหน้าที่
งานธนาคารโรงเรียน
  บทบาทหน้าที่
9  งานดุริยางค์ศิลป์
  บทบาทหน้าที่
 

ฝ่ายบริหาร

ผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารวิชาการ
 กลุ่มบริหารธุรการ
 กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
 กลุ่มบริหารนโยบายและแผน
 กลุ่มบริหารบริการ
กลุ่มบริหารชุมชนสัมพันธ์
 
งานระดับ
 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2
 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4
 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้
 ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาต่างประเทศ
 ศิลปะ
 สังคมศึกษาฯ
 สุขศึกษาและพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 
 ประเมินโรงเรียนพระราชทาน ระดับ จ.ศรีสะเกษ 15 พฤศจิกายน 2556

 

โรงเรียนขุขันธ์ร่วมทำข้อตกลงทางการศึกษา MOU กับประเทศจีน  
KKTV สัมภาษณ์ ดาราแนะแนวจาก ม.รังสิต เมื่อ 1 สิงหาคม 2555
 

 

 

  ภาพวีดีโอต่าง ๆ ===> http://www.facebook.com/kktv.vdo 

 
 
 
 

กลุ่มบริหารชุมชนสัมพันธ์  โรงเรียนขุขันธ์  อ.ขุขันธ์  จ.ศรีสะเกษ    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28      
e-mail  :  kktvkhukhan@gmail.com 
     หน้าเพจ  :  http://www.facebook.com/kktv.kks 
ปรับปรุงล่าสุด       :    17 ธันวาคม 2556